بازی مجارستان و مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1934 ایتالیا

تاریخ بازی : یکشنبه 1313/03/06
ساعت بازی: 16:30
مکان بازی: Naples
عبدالرحمن فوزی(35)
عبدالرحمن فوزی(39)
نیمه اول: ( 2 : 2 )
نیمه دوم: ( 2 : 4 )
پال تلیکی(11)
گزا تولدی(31)
ینو وینسه(53)
گزا تولدی(61)
بازیکنان اصلی مصر
[ 0 ]مصطفی کامل طاها
[ 0 ]عبدالرحمن فوزی
[ 0 ]علی السید الکاف
[ 0 ]عبدالشارلی
[ 0 ]علی محمد الکاف
[ 0 ]حسن الفار
[ 0 ]حسن راقاب
[ 0 ]اسماعیل رافت
[ 0 ]کامل منصور
[ 0 ]کامل مسعود
[ 0 ]محمود مختار
[ 0 ]محمود حلمی
[ 0 ]محمود لطیف
بازیکنان ذخیره مصر
[ 0 ]محمود نگرو
[ 0 ]هانی کامل
[ 0 ]حافظ کاسب
[ 0 ]عزیز فهمی
[ 0 ]ابراهیم حلیم
[ 0 ]مصطفی منصور
بازیکنان اصلی مجارستان
جولا لازار [0 ]
ینو وینسه [0 ]
جورج سوچ [0 ]
آنتال سابو [0 ]
گزا تولدی [0 ]
ایمره مارکوش [0 ]
ایستوان پالوتاش [0 ]
لازلو اشتنبرگ [0 ]
پال تلیکی [0 ]
جولا فوتو [0 ]
گابور سابو [0 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
جولا پولگار[ 0 ]
یانوش دوداش[ 0 ]
جوزف هادا[ 0 ]
شاندور بیرو[ 0 ]
جورج شاروشی[ 0 ]
آنتال سالایی[ 0 ]
ایستوان آور[ 0 ]
ایستوان تاماشی[ 0 ]
جوزف ویگو[ 0 ]
رژو شوملایی[ 0 ]
تیبور کمنی[ 0 ]
تیم داوری
داور اول: Rinaldo BARLASSINA (ITA)
داور دوم: Generoso DATTILO (ITA)
داور سوم: Otello SASSI (ITA)