بازی برزیل و سوئد در مرحله فینال جام جهانی 1958 سوئد

تاریخ بازی : یکشنبه 1337/04/08
ساعت بازی: 15:00
مکان بازی: Solna
نیلز لیدهولم(4)
آگنه سیمونسون(80)
نیمه اول: ( 1 : 2 )
نیمه دوم: ( 2 : 5 )
واوا(9)
واوا(32)
پله(55)
ماریو زاگالو(68)
پله(90)
بازیکنان اصلی سوئد
[ 1 ]کالی سونسون
[ 2 ]اوروار بارگمارک
[ 3 ]سون آکسبوم
[ 4 ]نیلز لیدهولم
[ 6 ]سگی پارلینگ
[ 7 ]کورت هامرین
[ 8 ]گونار گرن
[ 9 ]آگنه سیمونسون
[ 11 ]لنارت اسکوگلوند
[ 14 ]بنت گوستاوسون
[ 15 ]رینو بوریسون
بازیکنان ذخیره سوئد
[ 5 ]آکه یانسون
[ 10 ]آرنه سلمونسون
[ 12 ]توره سونسون
[ 13 ]پروئتس اوبرگ
[ 16 ]اینگمار هارالدسون
[ 17 ]اوله هاکانسون
[ 18 ]گوستا لوفگرن
[ 19 ]هنری کالگرن
[ 20 ]بررو ملبرگ
[ 21 ]بنت برندتشون
[ 22 ]اووه اولسان
بازیکنان اصلی برزیل
بلینی [2 ]
گیلمار دو سانتوس نوس [3 ]
دیژلما سانتوس [4 ]
دیدی [6 ]
ماریو زاگالو [7 ]
پله [10 ]
گارینچا [11 ]
نیلتون سانتوس [12 ]
اورلاندو [15 ]
زیتو [19 ]
واوا [20 ]
بازیکنان ذخیره برزیل
کاستیلیهو[ 1 ]
دینو سانی[ 5 ]
اورکو[ 8 ]
زوزیمو[ 9 ]
موئاسیر[ 13 ]
دسوردی[ 14 ]
مائورو راموس[ 16 ]
ژوئل[ 17 ]
خوزه آلتافینی[ 18 ]
دیدا[ 21 ]
پپه[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Maurice GUIGUE (FRA)
داور دوم: Albert DUSCH (GER)
داور سوم: Juan Garay GARDEAZABAL (ESP)