بازی آلمان غربی و اتریش در مرحله گروهی جام جهانی 1982 اسپانیا

تاریخ بازی : جمعه 1361/04/04
ساعت بازی: 17:15
مکان بازی: Gijon
نیمه اول: ( 0 : 1 )
نیمه دوم: ( 0 : 1 )
هورست هروبیش(10)
بازیکنان اصلی اتریش
[ 1 ]فریدل کونسیلیا
[ 2 ]برند کرائوس
[ 3 ]اریش اوبرمایر
[ 4 ]جوزف دیجورجی
[ 5 ]برونو پسای
[ 6 ]رابرت هاتنبرگر
[ 7 ]والتر شاخنر
[ 8 ]هربرت پوراسکا
[ 9 ]هانس کرانکل
[ 10 ]رینهولد هینترمایر
[ 19 ]هریبرت ویبر
بازیکنان ذخیره اتریش
[ 11 ]کورت یارا
[ 12 ]اندی پیشلر
[ 13 ]مکس هاگمایر
[ 14 ]ارنست بائومایستر
[ 15 ]هانس دیهانیش
[ 16 ]گرالد مسلندر
[ 17 ]یوهان پریگسباوئر
[ 18 ]گرنوت یورتین
[ 20 ]کورت ولتسل
[ 21 ]هربرت فویرر
[ 22 ]کلائوس لیندربرگر
بازیکنان اصلی آلمان غربی
هارالت شوماخر [1 ]
هانس پیتر بریگل [2 ]
پائول برایتنر [3 ]
کارل هاینتس فورستر [4 ]
ولفگانگ درملر [6 ]
پیتر لیتبارسکی [7 ]
-69هورست هروبیش [9 ]
-66کارل هاینتس رومینیگه [11 ]
فلیکس ماگات [14 ]
اولی اشتیلیک [15 ]
مانفرد کالتس [20 ]
بازیکنان ذخیره آلمان غربی
برند فورستر[ 5 ]
+69کلائوس فیشر[ 8 ]
هانسی مولر[ 10 ]
ویلفرید هانس[ 12 ]
اووه راندرس[ 13 ]
توماس آلوفس[ 16 ]
اشتفان انگلس[ 17 ]
+66لوتار ماتیوس[ 18 ]
هولگر هیرونیموس[ 19 ]
برند فرانکه[ 21 ]
آیکه ایمل[ 22 ]
تیم داوری
داور اول: Robert B. VALENTINE (SCO)
داور دوم: Ebrahim AL DOY (BHR)
داور سوم: Arnaldo D. C. COELHO (BRA)