بازی مجارستان و بلغارستان در مرحله گروهی جام جهانی 1962 شیلی

تاریخ بازی : یکشنبه 1341/03/13
ساعت بازی: 15:00
مکان بازی: Rancagua
جورجی سوکولوف(64)
نیمه اول: ( 0 : 4 )
نیمه دوم: ( 1 : 6 )
فلورین آلبرت(1)
فلورین آلبرت(6)
لایوش تیخی(8)
ارنو شویموشی(12)
فلورین آلبرت(53)
لایوش تیخی(70)
بازیکنان اصلی بلغارستان
[ 1 ]جورجی نیدینا
[ 2 ]کیریل راکاروف
[ 3 ]ایوان دیمیتروف
[ 4 ]استایان کیتوف
[ 5 ]دیمیتار کاستوف
[ 6 ]نیکولا کاواچف
[ 10 ]ایوان کالیف
[ 13 ]پیتر ویلیچکوف
[ 14 ]جورجی سوکولوف
[ 15 ]جورجی آسپاروخوف
[ 19 ]دینکو دیرمیندزایف
بازیکنان ذخیره بلغارستان
[ 7 ]تادور دیف
[ 8 ]دیمیتار دیموف
[ 9 ]هریستو ایلیف
[ 11 ]دیمیتار یاکیموف
[ 12 ]دابرامیر زیشف
[ 16 ]الکساندر کاستوف
[ 17 ]پانتلی دیمیتروف
[ 18 ]ایوان ایوانوف
[ 20 ]نیکولا پارچانوف
[ 21 ]پانایوت پانایوتوف
[ 22 ]جورجی نیکالوف
بازیکنان اصلی مجارستان
شاندور ماترایی [2 ]
کالمان مسوی [3 ]
لاسلو شاروشی [4 ]
ارنو شویموشی [5 ]
فرنت شیپوش [6 ]
کارول شاندور [7 ]
یانوش گوروچ [8 ]
فلورین آلبرت [9 ]
لایوش تیخی [10 ]
ماتو فینشی [11 ]
استفان ایلکو [22 ]
بازیکنان ذخیره مجارستان
جولا گروژیچ[ 1 ]
کالمان شوواری[ 12 ]
کالمان ایهاز[ 13 ]
ایستوان ناگ[ 14 ]
ایوان منسزل[ 15 ]
یانوش فارکاش[ 16 ]
جولا راکوشی[ 17 ]
تئودور مونوشتوری[ 18 ]
بلا کوهارسکی[ 19 ]
لازلو بودور[ 20 ]
آنتال سنتیمیخویی[ 21 ]
تیم داوری
داور اول: Juan Garay GARDEAZABAL (ESP)
داور دوم: Robert Holley DAVIDSON (SCO)
داور سوم: Luis e SILVA (CHI)